home

As it happens

Event list

Market Place

Edidit
Features
Reviews

Briefs

Journals
Meta Sites
Blogrolling

About
SitemapSEARCH site:
 


linqx|dk
jm thielesvej 6
dk 1961 frb c
miau@linqx.dk
+45 2424 4690

ISSN 1603-5771juridisk meddelelse

home > about > disclaimer [VER: 01.MAY.2003]

English version

Ansvarsfraskrivelse

linqx|dk har med dette netsted til hensigt at lette adgangen til viden om e-læring mv. Det tilstræbes, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. Eventuelle fejl søges rettet, henvendelse kan til enhver tid ske via den dertil indrettede kontaktformular. linqx|dk påtager sig imidlertid intet ansvar for oplysningerne på dette sted.

Oplysningerne på denne site

  • er af generel karakter og er ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson eller enhed;
  • er ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige, korrekte eller ajourførte;
  • er undertiden knyttet til eksterne netsteder, som linqx|dk ikke har kontrol med, og som man ikke påtager sig noget ansvar for;
  • udgør ikke professionel eller juridisk rådgivning, men er et udtryk for den viden som i en bestemt kontekst kan komme enhver til gode.

Det tilstræbes så vidt muligt at mindske forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer. Dog kan visse data eller andre oplysninger på netstedet være blevet struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie, og det kan ikke garanteres, at servicen ikke afbrydes eller i øvrigt ikke påvirkes af den slags problemer. linqx|dk påtager sig intet ansvar for sådanne ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af dette netsted.

Meddelelse om ophavsret

© linqx|dk, 2001-2003

Gengivelse er tilladt med kildeangivelse, og hvor der er tale om henvisninger til konkrete personnavne, desuden med navns nævnelse.

Hvor forudgående tilladelse kræves til gengivelse eller brug af tekst- og multimediesekvenser (lyd, billeder, programmel osv.), erstatter denne tilladelse ovenstående generelle tilladelse og skal klart anføre eventuelle begrænsninger i brugen.

Beskyttelse af personoplysninger

linqx|dk har som generel regel ikke at udtrykke negative holdninger om enkeltpersoner, og enkeltpersoner nævnes generelt kun i en sammenhæng, der ud fra et kendskab til vedkommende, antages ikke at kunne virke kompromitterende.

E-post listen er pas-ord beskyttet og vil kun blive anvendt til en-vejs meddelelser fra linqx|dk. Ingen spam, ingen diskussion, ingen reklame. E-post adresser vil aldrig blive solgt, lejet eller på anden måde formidlet til nogen.

legal notice

disclaimer

linqx|dk maintains this website to enhance public access to information about e-learning and related subjects. The goal is to keep this information timely and accurate. If errors are brought to our attention, they will be corrected duly. However linqx|dk accepts no responsibility or liability with regard to the information on this site.

This information is:

  • of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular individual or entity;
  • not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date;
  • sometimes linked to external sites over which linqx|dk has no control and for which no responsibility is assumed;
  • not professional or legal advice.

It is the goal to minimize disruption caused by technical errors. However some data or information on the site may have been created or structured in files or formats that are not error-free and we cannot guarantee that our service will not be interrupted or otherwise affected by such problems. linqx|dk accepts no responsibility with regard to such problems incurred as a result of using this site.

Copyright notice

© linqx|dk, 2001-2003

Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged, save where otherwise stated.

Where prior permission must be obtained for the reproduction or use of textual and multimedia information (sound, images, software, etc.), such permission shall cancel the above-mentioned general permission and shall clearly indicate any restrictions on use.

Personal Data Protection

linqx|dk is committed to user privacy. As a general rule no single person is named in any manner that could possible put that person at a disadvantage.

The mailing list is password-protected and is only used for one-way announcements from linqx|dk. No spam, no discussions. Email addresses and other personal information will never be sold, rented, or otherwise disclosed to anybody.

home
Search:

Continuum
Ydelser
Profil
Sitemap

linqx|dk
jm thielesvej 6
dk 1961 frb c
jesper@linqx.dk
+45 2424 4690

ISSN 1603-5771