home

As it happens

Event list

Market Place

Edidit
Features
Reviews

Briefs

Journals
Meta Sites
Blogrolling

About
SitemapSEARCH site:
 


linqx|dk
jm thielesvej 6
dk 1961 frb c
miau@linqx.dk
+45 2424 4690

ISSN 1603-5771e-læringsstile

home > e > feature > elaeringsstile [VER. 1.OCT.2003]

Af Anne Malberg, amalSTOP@SPAMaabc.dk — Vi kender det godt. Både som undervisere og lærende er vi bevidste om vore læringsstile. Ofte er denne viden mere eller mindre intuitiv og ikke teoretisk funderet. Vi gør os iagttagelser, og erfaringer, og lokaliserer folk, som kan være: højtråbende fremadbrusende, engagerede, tilbageholdende, formalistiske, relaterende, flittige, lattermilde, seriøse, målbevidste osv. Ofte har vi bare konstateret, at disse forskellige personer var til stede, og har ikke i tilstrækkelig grad været gode nok til at formidle direkte til dem.

Som underviser, udvikler eller leder gør man ofte den fejl, at man gør, som man altid har gjort, og formidler ud fra den læringsstil, man selv har. Hvordan kan man blive mere bevidst om sin egen måde at formilde på? Og - hvordan kan man blive bedre til at facilitere målrettede og differentierede læringsprocesser til deltagerne og samtidig inddrage deres barrierer og styrkesider i læringsprocessen?

Netop dette felt har Peter Honeys og Alan Mumford udviklet udfra Kolbs læringscyklus. De definerer 4 læringsstile: aktivisten, reflektoren, teoretikeren, og pragmatikeren. Honey og Mumford tager udgangspunkt i, at de fleste mennesker har en foretrukken læringsstil, og at målet er, at man skal arbejde med de læringsstile, man ikke mestrer så godt – og arbejde med sine svage læringsstile hele livet.

Aktivisten

Er kendetegnet ved ”at gøre og handle”. Han lærer gennem intuitive eller konkrete erfaringer og oplevelser. Aktivisten involverer sig lynhurtigt og kaster sig ubekymret ud i nye opgaver. Aktivisten elsker at være i brændpunktet og er god til at håndtere flere bolde i luften ad gangen. Han er god til at arbejde sammen med mange forskellige mennesker. Aktivisten vil meget gerne arbejde med nye problemstillinger og keder sig hurtigt, når noget bliver rutine.

Reflektoren

Reflektoren er kendetegnet ved ”at overveje”. Han lærer ved at observere. Reflektoren er procesorienteret og vil gerne iagttage, indsamle oplysninger, overveje forskellige muligheder, bearbejde erfaringer og perspektivere disse. Man kan sige, at reflektoren er mest optaget af mennesker og processer og arbejder derfor gerne sammen med andre. Produktorientering eller at arbejde hen i mod et bestemt resultat er derimod ikke reflektorens stærke side.

Teoretikeren

Teoretikeren er kendetegnet ved ”at konkludere”. Han lærer bedst gennem begrebs- og teoridannelse. Derfor har teoretikeren det bedst med først at tilegne sig viden og opstille teorier i systemer og modeller. For at få detaljerne til at passe sammen laver teoretikeren skemaer og strukturer og arbejder gerne alene.

Pragmatikeren

Pragmatikeren er kendetegnet ved ”at planlægge”. Han lærer ved, at opsøge nye teorier, at eksperimentere med teorier og afprøve dem i praksis. Han er vild med at få fingrene i noget konkret, fx vil han elske at få lov til at skille tingene ad, for at se og kunne gennemskue, hvordan de fungerer.

Han har ikke tålmodighed til at deltage i åbne diskussioner, som ikke følger en dagsorden. Pragmatikeren har ikke tålmodighed til, at arbejdsprocesserne bliver for lange, såfremt de ikke er klart gennemskuelige.

Nyt læringssyn - nye muligheder

At fokus i disse år ændrer sig fra undervisning til læring, giver nye muligheder for de lærende. Dette skal ikke forstås, at vi nu ikke længere skal undervise, naturligvis skal vi det. Der er bare ikke nok. Vi skal blive bedre til at facilitere den lærendes læring. Ved facilitere mener jeg – empatisk at støtte, vejlede, coache, inspirere, igangsætte, udvælge og stille rum, tid og materialer i rådighed den proces, hvor den lærende aktivt selv tager ansvar for sin egen læringsproces.

Dette får naturligvis indflydelse på, hvorledes vi i dag udnytter de fysiske faciliteter, derfor skal vi:

  • indrette vores fysiske miljø anderledes.
  • give bedre mulighed for forskellige tilgange til et stof.
  • finde muligheder mulighed er for at formidle stoffet.
  • kunne vurdere og honorere nuancerede udtryk.
  • give muligheder for både at arbejde selvstændigt, i grupper og holdvis.
  • give de lærende mulighed for at bestemme tid og sted.
  • acceptere at nogen har brug for ro og andre trives fint med uro.
  • udforme materialet så et appellere til alle intelligenser og læringsstile.

Udformningen af e-læringsrummet

For at kunne facilitere målrettet e-læring mhp de forskellige læringsstile, kan man i sin udformning af e-læringsrummet henvende sig direkte til de forskellige læringsstile.

Vil man fange aktivisten, skal man have mange forskellige aktiviteter, opstille problemstillinger, cases, mange udfordringer, nyhedsværdi, muligheder for straks at afprøve undervejs.

Vil man fange reflektoren, skal man have rig mulighed for at samle og sammenligne information, give mulighed for at lytte til andres synspunkter og være fleksibel mht. tid.

Vil man fange teoretikeren, skal man lave en overskuelig struktur, have klare mål og formål, have et koncept med stor dybde og troværdighed og give rig mulighed for at spørge.

Vil man fange pragmatikeren skal man give rig mulighed for at øve og eksperimentere, sørge for at forløbet indeholder masser af tips og tekniker, arbejde med reelle problemstillinger fra virkeligheden, bearbejde egne problemstillinger, give deltagerne mulighed for at blive bedre i den daglige praksis.

For at aktivere flere læringsstile og intelligenser kan man designe e-læringsmaterialet som læringsobjekter. Et læringsobjekt er (jvf. DEL og @ventures) en samling af information, der formidles med henblik på at nå et givent vidensniveau – et læringsmål – indenfor et afgrænset delemne på baggrund af veldefinerede forudsætninger.


Kilde: DEL og @ventures

Et læringsobjekt skal for at understøtte så mange læringsstile som muligt, i videst muligt omfang indeholde: visualiseringer, uddybende materialer, øvelser, opgaver, vejledende løsninger og tests.

Har man et materiale, der indeholder alle nævnte elementer kan man sikre sig, at man rammer bredt og derved tilgodeser flere og nuancerede læringsstile og hermed optimere læringsbetingelserne for deltagerne.

Kilder:

Armstrong, Thomas 1998 ” Mange intelligenser i klasseværelset”, Adlandia
Gardner, Howard 2002, ”De mange intelligensers pædagogik”, Gyldendal Uddannelse
Gardner, Howard, 2001, ”Disciplin og dannelse : betydningen af det sande, det smukke og det gode”, Gyldendal Uddannelse
Gardner, Howard, 1999, ”Den intelligente skole”: Gardner i praksis, Gyldendal
Honey, Peter og Mumford, Alan :, 1992 ,“The manual of learning styles”, Peter Honey
Honey, Peter og Mumford, Alan : 1989, “The manual of learning opportunities”, Peter Honey
Honey, Peter, Rackham Niel, Clobert Michael J m.fl., 1971, “Developing interakctive skills”, Wellens Publiching
Kolb, David, 1974, ”Changing human behavior : Principles of planned intervention”
Ralph K. Schwitzgebel, David A. Kolb, McGraw-Hill
Kolb, David, 1984 ”Experiential learning : experience as the source of learning and development”, Prentice-Hall
Malberg, Anne, 2003 “E-læring og læringsstile, teori og praksis”, Dafolo
@ventures, Kompetencecenter for e-læring, 2001: ”e-intelligenser”, 2003 ”Læringsobjekter – sådan udvikles de”, www.ventures.dk

Last update: 12.AUG.2004


FIRE LÆRINGSSTILE - kort fortalt

Aktivisten

Motto: ”Der må handles – afprøv det”

Foretrukne spørgsmål: ”hvad er nyt - skal vi ikke bare prøve det?”

Teoretikeren

Motto: ”Tilpas praksis efter den bedste teori” eller

Foretrukne spørgsmål: ”Hvordan forholder det sig til….?”

Pragmatikeren

Motto: ”Teori skal virke i praksis – ellers opfinder vi en ny teori”

Foretrukne spørgsmål: ”Hvordan kan det omsættes til praksis?”

Reflektoren

Motto: ”Se en problemstilling fra flere vinkler”

Foretrukne spørgsmål: ”Måske kan det gøres på flere måder?”

CROSSlink

Anmeldelse af bogen "E-læring og læringsstile" af Anne Malberg
e basics: Learning Objects

QUICKlinks

Malberg på Uddannelsesforum 2004 (JAN06: link rot, (deep) link removed)
Test 1: Hvordan er du intelligent - de 7 intelligenser (JAN 05: deep link removed, linkrot /bot)
Test 2: Læringsstiletesten ;)
@ventures - læringsstile og intelligenser
Multiple Intelligences: Gardner's Theory (JAN 05: link removed, ericae.net is closed)
The Multiple Intelligences Theory
Principles of adult learning
Lead Balloons, Stone Canoes, and Learning Styles (deep link removed, linkrot :-@)
Bogen: E-læring og læringsstile.
Dafolo: De mange intelligenser

Anne Malberg:

"Vi har brug for mange virtuelle læringsfunktionaliteter – og når vi har dem kan vi tage dem for givet. Først da kan der udvikles nye pædagogiske muligheder som er grundlag for kvalificeringen deltagernes læring.

Herved kan vi hæve os over funktionalitetsbegejstringen og fokusere på at facilitere innovative læreprocesser for deltagerne. Yderligere opstår nye muligheder for at stille krav til udviklingen af nye teknologier frem for at vi blot devaluerer os selv til konsumerende applikationsjunkies."

KLSI: Kolb’s Learning Style Inventory:

Diverging: Someone who uses the diverging style (a “diverger”) learns by looking at experience from several points of view and by generating lots of ideas. Divergers are imaginative and open-minded, believe they understand people, and are alert to look for and recognize problems. A diverger would benefit from being able to review case studies that don’t have “cut and dried” solutions, in order to come up with a number of different ways to solve the problem presented.

Assimilating: This style relies on inductive reasoning (working from examples in order to derive the “rules”). Assimilators like to come up with theories and models and to do planning. They are very patient, and want detailed background information about theory and practice. Give them a problem where they can apply a theory, or where they can come up with a theory about why there is a problem.

Converging: Convergers are driven to solve problems and make decisions. They rely on deductive reasoning (applying the “rules” to specific instances). A converger will want “hands-on” examples for which there is only one answer, or where they choose the best answer from several possibilities. Give them a lot of facts to sort out.

Accommodating: These are the risk-takers and leaders who are compelled to get things done, even if (especially if) it involves taking risks. Accommodators like games, particularly if there is a range of payoffs that depend on the skill with which the game is played. They also do well with exercises that involve multiple scenarios and decisions to be made about allocating or assigning resources.

VAK stands for Visual (seeing), Auditory (hearing), and Kinesthetic (touch and movement). According to this model, one of these senses will tend to dominate the way a learner takes in and processes information, and the way in which that information is represented when stored in memory, with the other senses serving in auxiliary capacities. It is also possible that an individual may use different dominant senses and different combinations of senses for different learning tasks.


go to feature index page
workinprogress viii, 2002 © linqx