home

As it happens

Event list

Market Place

Edidit
Features
Reviews

Briefs

Journals
Meta Sites
Blogrolling

About
SitemapSEARCH site:
 


linqx|dk
jm thielesvej 6
dk 1961 frb c
miau@linqx.dk
+45 2424 4690

ISSN 1603-5771m-learning iii

home > e > feature > m_iii [VER. 14.JUN.06]

Af Jesper Hundebøl — Mobil e-læringspulje

VTU besluttede ultimo marts 2006, hvilke projekter der kunne støttes med midler fra den mobile e-læringspulje. Puljen var på i alt 9 millioner kr, men kun godt halvdelen af puljens midler blev i første omgang uddelt. Blot syv af 21 udviklingsprojektforslag blev lovet statslig medfinansiering; vurderingsgruppen fandt altså kun en tredjedel af projekterne støtteberettigede. Resten af puljens midler forventes uddelt ifm. en ny udbudsrunde i efteråret 2006.

Generelt handler projekterne om, hvordan vi bedst kan anvende mobile enheder som PDA’ere, smartphones, musikafspillere og lignende til at understøtte læring. Projekterne og deres forskellige prototyper skal nu realiseres. Alle udvalgte projekter, virker absolut spændende og perspektivrige; to projekter skal her tildeles særlig opmærksomhed:

Nye trusler, forbedret beredskab

Statens Serum Institut, MOCH og Knowledge Lab har sammen defineret et projekt, hvor mobil e-læring anvendes til løbende efter- og videreuddannelse af personale samt kvalitetssikring af det biologiske beredskab. Indsatsstyrken rykker ud, hvis en trusselsvurdering giver begrundet mistanke om biologiske terrorangreb i Danmark.

Projektet indeholder forslag vedr. anvendelse af mobile, digitale teknologier til

  • vejledning, styring og kontrol ifm. akut opståede, biologiske sikkerhedstrusler
  • almindelig kompetenceudvikling af beredskabspersonel
  • øget autonomi i form af automatiseret on-site beslutningsstøtte
  • forbedret on-site samarbejde og kommunikation.

Læs mere om projektet her: knowledgelab.dk/projects/melearn

Nye kommuner, ny platform

I Års i Jylland er e-læringsagenturet E-lokaler gået sammen med de lokale erhvervsskoler og Aars kommune om at gennemføre et projekt, hvis formål det er at udvikle en ny platform, som skal benyttes til at uddanne primært ufaglærte.

Her er projektets formål at demonstrere, at mobil e-læring kan medvirke til, at personer med svage eller snævre kompetencer får et kompetenceløft og får nedbrudt barrierer, således at ny teknologi, forandringsparathed og opkvalificering bliver en naturlig del af deres dagligdag, og at de dermed kan fastholde og styrke deres fodfæste på arbejdsmarkedet.

I projektet er det meningen at

  • Udvikle en grafisk orienteret pædagogisk platform til de håndholdte enheder, som er tilpasset målgruppen, og som gør det muligt for medarbejderne, på grundlag af deres nuværende kompetencer, at opkvalificere sig til at kunne foretage opsamlingen af informationer til videre bearbejdning.
  • Eksemplificering af arbejdsopgaver (best practice) til mobile e-læringsforløb, som afvikles på de håndholdte enheder, som en form for virtuel sidemandsoplæring, med det formål at medarbejderne opnår en større fleksibi-litet, omstillingsevne og dermed mobilitet, samtidig med at der også opnås en kvalitetssikring af det udførte arbejde.

Den 15. december 2005 åbnede Videnskabs-ministeriet for ansøgninger til en ny pulje på 9 mio. kr., der målrettet skal øge anvendelsen af mobil e-læring i Danmark. Som det fremgår her, blev puljens midler uddelt ultimo marts 2006. Helge Sander siger om mobil e-læring:

"E-læring er et væsentligt værktøj til fleksibel efteruddannelse og kompetence-udvikling. Mobil e-læring kan udvide både anvendelsen af e-læring og de medarbejder-grupper, som kan have glæde af e-læring".

Mere: Investeringspulje til støtte af mobil e-læring

Features om mobil e-læring:

Brug af mobile enheder til undervisning - case fra NKI i Norge

Rapport fra Fluid konferencen om IKT-støttet læring via trådløse, håndholdte enheder

m-learning

M-learning is is short for mobile learning - learning via mobile devices such as Personal Digital Assistants (PDA) or advanced mobile phones/smart phones.

b-learning

In addition to m-learning and e-learning, people have also introduced the term b-learning. B-learning is short for blended learning - the combination of ICT supported/based learning and traditional on-site learning.

p-learning

Recently also p-learning has come into fashion. P-learning is short for pervasive learning. Pervasive learning resembles mobile learning pretty much, however, it goes much further, since ideally the pervasive or ubiquitous technologies are used to push content (Learning or Knowledge objects) to the learner where and whenever the technological agent judges the learner needs it... More: "Pervasive e-learning" (PDF)

go to feature index page
KL, 2004 © linqx