Bognyt

> e > review > bognyt [VER: 2.MAR.05]

Af Jesper Hundebøl — Der er for nyligt udkommet et flere nye bøger om e-læring - på dansk, vel at mærke! Udgivelserne har fokus på aktuelle emner som bl.a. blended learning - eller på dansk, fleksibel læring - og undervisning eller læring i netværk.

Blended learning

Den ene er fra det udmærkede forlag Unge Pædagoger. Karsten Gynther, der er lektor i pædagogik ved Holbæk seminarium, behandler på 196 sider begrebet "Blended learning". Bogen sætter fokus på fire grundlæggende didaktiske spørgsmål:

Gennem 3 metaforer "IT som sprog", "IT som ressource" og "IT som miljø" præsenteres læseren for et didaktisk grundlag for valg af teknologier, som kan understøtte valg af læringsdesign. Det er "bogens grundlæggende tese, at der kan etableres en innovativ sammenhæng mellem forskellige former for viden, forskellige pædagogiske arbejdsformer og forskellige IT-teknologier".

Jeg har hørt bogen positivt omtalt, og det er også mit umiddelbare indtryk, at bogen virker gennemtænkt. Grundlæggende læner Gynther sig op ad Niklas Luhmann's systemteoretiske tankegods og en af landets førende fortolkere heraf, nemlig Lars Qvortrup.

Undervisning i netværk

Den anden bog er fra Syddansk Universitetsforlag. På 212 sider beskriver Rasmus Blok, forsker ved Aarhus Universitet, i bogen "Undervisningen i netværket – E-læring, E-struktion og E-tiviteter", den praktiske, pædagogiske og organisatoriske brug af e-læring på uddannelsesinstitutionerne.

Der anlægges en tredelt optik, "som opdeler bogen i tre overordnede afsnit, nemlig E-læring, E-struktion og E-tivitet, i forbindelse med hvilke, bogen vha. pædagogiske modeller, overleverede erfaringer og eksempelmateriale giver helt håndgribelige anvisninger til planlægningen, organiseringen og selve udmøntningen af e-læringen."

Antologi om medier og it

DPU's forlag har udgivet en antologi med titlen "Medier og it - læringspotentialer". Antologien sætter fokus på det særlige potentiale, som medier og it giver for læring i og uden for institutionaliserede undervisningssammenhænge. Målsætningen har været at "give svar på, hvordan tilstedeværelsen af medier og it i og uden for uddannelsessystemet både ændrer på og kvalificerer pædagogisk praksis, samt hvordan samspillet mellem medier, kultur, æstetik og sociale relationer påvirker og understøtter nye krav til læring og undervisning".

Bogens 210 sider er redigeret af Mie Buhl, Birgitte Holm Sørensen og Bente Meyer. Den koster 230 kr.

IT i folkeskolen

Ligeledes er der i DPU's Forlags 2005 katalog nævnt to bøger om IT i folkeskolen. Den ene er af et forfatterkollektiv på fire personer (Bryderup et al., 2002: Integration af IT i folkeskolens undervisning), mens den anden er skrevet af Andresen & Knoop. Hvor Bryderup et. al. diskuterer de hvorvidt IT i undervisningen kan bidrage til at skabe forbedrede betingelser for undervisningsdifferentiering og udvikling af moderne kompetencer blandt eleverne, er Andresen og Knoops ærinde at at gøre en indsats for at styrke den pædagogiske brug af IT i grundskolen.

Bryderups et al. udgivelse er baseret på de danske resultater af en international undersøgelse om innovativ, pædagogisk praksis herunder, mens Andresen og Knoops bog er blevet til på bestilling af Undervisningsministeriet for "at afdække fordele, utilsigtede konsekvenser og forudsætninger ved omstilling til e-læring og IT-integration i undervisningen".

Netbaseret læring

Omend af lidt ældre dato end de ovennævnte udgivelser, skal jeg ikke undlade at nævne et meget anvendeligt håndbogsæt om netbaseret læring. Der er tale om to små guides, udarbejdet af kvartetten Agertoft, Bjørnshave, Lerche Nielsen og Nilausen. Bogsættet er udkommet på forlaget Billesø & Baltzer. Udgivelsen er delt i to, da den ene guide henvender sig til undervisere, mens den anden er målrettet deltagere i netbaseret læring.

Bøgerne er lige velegnede til brug i undervisningsinstitutioner som i erhvervsvirksomheder. De er skrevet pba. forskningen i læreprocesser og inddrager desuden erfaringer fra forsøgs- og udviklingsarbejder om netbaseret kollaborativ læring inden for ungdoms- og voksenuddannelser samt ikke-formelle læreprocesser på arbejdspladser.

Jeg har selv anvendt bøgerne ifm. et notat, jeg har skrevet om de e-didaktik og samarbejdsformer med mere i BlackBoard. Det er min erfaring, at der i 84/134 sider er meget at komme efter. Bl.a. vil jeg gerne fremhæve en yderst spændende "visualiseringsmodel", i hvilken stort set alle aspekter af netbaeret læring inddrages. Til sidst vil jeg blot nævne, at dele af de to guides er identiske... Det skyldes, at anbefalingerne er de samme - til de to målgrupper. Forfatterne har bevidst valgt denne model, som nok kan forsvares, men dog umiddelbart virker pudsig.

UP: Blended Learning - IT og læring i et teoretisk og praktisk perspektiv
SDU forlag: Undervisningen i netværket E-læring, E-struktion og E-tiviteter
DPU forlag: Medier og it - læringspotentialer
DPU forlag: Pædagogisk brug af IT i folkeskolen
Billesø & Baltzer: Deltager i netbaseret læring; Netbaseret kollaborativ læring - til undervisere

Tidligere anmeldelser og omtale af danske bogudgivelser (x-file):

E-læring på arbejde
Learning in Virtual Environments
Udspil om læring i arbejdslivet

More reviews?

Har du kendskab til relevante bogudgivelser, e-læringsapplikationer og lignende, er du velkommen til at foreslå materiale.

Det er også muligt at få din anmeldelse publiceret på linqx|dk.

>>> Jeg foreslår...

Hvorfor anmeldelser?

Målet med denne sektion er først og fremmest at skabe et levende arkiv med anmeldelser af forskellige elæringsapplikationer, som er af relevans for udviklingen på e-læringsmarkedet.

Meningen er at

- skabe et websted for anmeldelser af e-læringsapplikationer og bøger;
- forholde relevante aktører fordele og ulemper ved eksisterende e-læringsapplikationer;
- dokumentere udviklingen indenfor feltet.

Redaktionelt satses der på, at interesserede udviklere vil sende kopier eller demoer af nuværende eller kommende applikationer.

review