home

As it happens

Event list

Market Place

Edidit
Features
Reviews

Briefs

Journals
Meta Sites
Blogrolling

About
SitemapSEARCH site:
 


linqx|dk
jm thielesvej 6
dk 1961 frb c
miau@linqx.dk
+45 2424 4690

ISSN 1603-5771Ud og se med ...

home > e > reviews > dsb - programtest [VER. 8.JAN.2003]

Af Jesper Hundebøl — Courseware.dk har for DSB udviklet et e-læringsprogram vedr. "Kørsel på faste forbindelser", dvs. kørsel med tog på Storebælts og Øresunds tunnel- og broanlæg. Efter et besøg hos Courseware, lånte jeg et eksemplar af programmet, for at teste det.

Jeg takker Courseware for tilliden, og håber at mine observationer må fremstå tydelige og troværdige. Som det fremgår, er der relativt få anvisninger, jeg har alene ønsket at gøre opmærksom på styrker og svagheder. Programmet er bemærkelsesværdigt omfattende, og testen er på ingen måde dækkende for hele programmet.

^

Oversigt

testens gennemførelse
samlet vurdering
installation
klargøring ... deltest 1
øvelse ... deltest 2
styring ... deltest 3
konklusioner
+ kommentarer fra producenten :-D

testens gennemførelse

Testen gennemførtes over to gange, med ret langt mellemrum mellem første og andel del af testen. Ved gensyn af programmet var det samlede indtryk mere positivt end ved første gennemsyn, muligvis fordi fortroligheden var større, muligvis fordi jeg her oplevede flere detaljer. Den samlede vurdering er givet efter andet gennemsyn, hvorfor helhedsindtrykket sandsynligvis forekommer mere positivt, end det er tilfældet for testens detaljer.

^

samlet vurdering

Programmet består af 3 overordnede indgange: Generelt, Storebælt og Øresund. Jeg har alene testet dele af øvelserne under "generelt".

Der var under de testede dele af programmet altid en klar fornemmelse af, hvor man som bruger befinder sig. Navigationen er mao. overskuelig. I menuen kan kan endvidere altid se, hvor langt man er kommet i programmet, herunder hvilke moduler man har gennemgået (helt eller delvist).

Der er mange illustrationer af mulige situationer, og usædvanligt (tror jeg) mange filmsekvenser: i alt 335 MB lyd, 231 MB billeder OG 2,3 GB video! Lyden er generelt udmærket, billedmaterialet virker relevant og spændende, og der veksles mellem oplæsning/brug af tekst, separat eller i kombination.

Der er konstant mulighed for at slå op i en mindre ordbog, ligesom det altid er muligt at gå tilbage til menuen. Sædvanligvis var det muligt ved et klik at gense en sekvens.

Brugerne opmuntres i nogen grad til interaktivitet, typisk i form af situationer eller scenarier, som de forskellige personaletyper kan blive udsat for. Disse scenarier ligger sædvanligvis i forlængelse af en kort instruks, en filmsekvens, eller som selvstændige øvelser. Såfremt man vælger det rigtige svar, fortsætter man (der gives nogle gange, nogle gange ikke, en yderligere forklaring på, hvorfor noget var rigtigt). Såfremt man vælger det forkerte svar, bliver man enten blot anmodet om at prøve igen - trial and error, eller det rigtige svar gives og programmet fortsætter. Dettte sidste er kritisabelt, idet man herved ikke netop tager fat om problematiske svar; ideelt kunne man have arbejdet med alternative scenarier.

Generelt er det ikke muligt at spole i film sekvenserne, eller talestrømmen; det betyder, at samtlige dele af en øvelse altid må gennemses. Alternativet er at afbryde hele øvelsen. Det sikrer imidlertid ikke imod en overfladisk gennemgang af øvelserne, de enkelte øvelser angives i menuen som gennemført, blot man har klikket sig igennem disse. Langt fra alle øvelser afsluttes med en test. Kritikken lægger sig i den forbindelse op af ovenstående.

Ikke alle øvelser - enkelte gennemgås i detaljer nedenfor - synes helt ligetil. Det kan skyldes manglende faglig indsigt (programmet er naturligvis målrettet DSB personale), nogen gange synes funktionaliteten imidlertid ikke helt indlysende (fx øvelsen "Udvælgelse af hjælpere").

^

installation og opstart

Installationen af programmet (i alt 4 CD-ROM) varede ca. 30 minutter, programmet var pga. de mange video sekvenser meget omfattende (i alt 335 MB lyd, 231 MB billeder OG 2,3 GB video). Trods nogen nervøsitet ved den noget langvarige installation, forløb denne aldeles smertefrit.

Efter at have logget på (man vælger selv brugernavn mv), fik jeg en kort introduktion - en kombination af tekst og oplæsning af denne.

Til kurset er tilknyttet en kort introduktion til brugen af musen, et kursus som måtte have til hensigt at sikre, at brugerne af programmet kunne anvende de forskellige funktioner korrekt. Det første jeg bemærkede var, at der var ingen forskel mellem højre/venstre klik, hvilket jeg ikke helt forstod. Det var heller ikke muligt at standse programmet... Som jeg oplevede det, var denne relativt unødvendige instruks, pludseligt forbi - jeg befandt mig (heldigvis) tilbage i programmet om kørsel på faste forbindelser.

screen shot demo dsb

En behagelig detalje er, at musen automatisk følger "fortsæt knappen", så man blot behøver at klikke.

^

klargøring af tunneler

Således lettere irriteret (testens del et) kunne jeg begynde at teste selve e-læringsprogrammet om kørsel på faste forbindelser. Som noget af det første noterede jeg mig, at strukturen i programmet var relativt enkel - i store træk var det opbygget som en simpel træ-struktur, fx:

Generelt
- Tunneler generelt
- - Sikkerhedsforhold
- - Menneskers reaktion
- - - Kontrol af situationen
- - - Styring af egen adfærd
- - - - To interviews
- - - - Åndedræt
- - - - Huskelisten
- - - Passagerer enkeltvis
- - - etc.

Oversigten var med andre ord god - efter min smag - det var let at orientere sig i de enkelte afsnit. Der var - relativt for DSB personnel, vil jeg tro - en oversigtlig introduktion til fx tunneltyper, deres opbygning, ventilationssystemer, alarmering og overvågning mv (generelt > sikkerhedsforhold > tunnelklargøring).

screen shot demo dsb

Omend det meste her var understøttet af billed/lyd, manglede jeg gode illustrationer. En anden anke, vedrører oplevelsen af 'talking heads' og envejskommunikation. Til gengæld var der - generelt for testen - mange gode billedsekvenser, med lyd, ligesom stemmeføringen må sige at være ganske behagelig; professionel.

screen shot demo dsb

En anden øvelse foregik fremme hos togføreren... Her gjaldt det om at finde den rigtige knap på førerbordet. Som bruger skulle man forholde sig til en særlig situation, og derefter reagere. Det var et spørgsmål om enten eller: Hvis du ikke - mens det sagde dyyt, dyyt, dyyt - fandt og trykkede på den rigtige knap på illustration, kom der en sindig jydes stemme der sagde noget i stil med "Sætter du i tunneldrift?"

Igen må det understreges, til programmets forsvar, at jeg naturligvis er aldeles ukyndig, og derfor ikke kan forventes at vide hvad jeg skal gøre for at sætte i tunneldrift. For at undgå den pinlige situation, og den generende dytten, måtte jeg til sidst anvende escape tasten for at vende tilbage til menuen. Jeg fandt aldrig den rigtige knap...

^

øvelse i tømning

Denne del af testen vedrørte en øvelse, eller en case. Øvelsen gik ud på, at placere medarbejderne i toget med musen (her måtte museøvelsen formodes at komme den uøvede PC-bruger til hjælp). Her var der anvendt grafik, omend IC3 toget og de forskellige symboler (forskellige typer togpersonnel, passagerer, megafon mv) virkede noget fortegnet. Da jeg ikke havde gennemført øvelserne forud for casen, og da jeg naturligvis ikke havde en togførers ellers stewards uddannelse/erfaring, virkede øvelsen meget vanskelig. Det er sandsynligvis muligt for denne type brugere at springe rundt i de enkelte øvelser, men i testen var det næsten umuligt at springe i forløbet. Jeg vil antage, at der findes en logisk opbygning, hvor "øvelse i tømning" (hvis toget måtte være standset i tunnelen og derfor må rømmes), logisk må komme efter en grundig gennemgang af fx sikkerhedsforhold...

^

styring af egen adfærd

Denne del af programmet vedrørte menneskers reaktion (generelt > menneskers reaktion > styring af egen adfærd > interviews/åndedræt/huskeliste). Introduktionen bestod af dels to interviews (interaktive, forstået sådan, at brugeren kunne vælge at 'interviewe' to kolleger), en forklaring af, hvordan vi kroppen reagerer under stress, herunder hvordan angst virker på vores beslutningsevne samt en øvelse.

screen shot demo dsb

Det audiovisuelle udtryk bestod her to filmede interviews, som brugeren kunne afspille efter forgodtbefindende, to stills, en rolig hhv. en angst person (en passager), samt en skematisk fremstilling af menneskets nervesystem. Efter denne gennemgang af menneskers reaktion og styring af egen adfærd, var det tanken at teste en egen forståelse.

screen shot demo dsb

Strukturen var ganske ligetil:

a. to interviews (mulighed for at vælge spørgsmål/svar)
b. åndedrætsøvelser (skematisk fremstilling af nervesystemet)
c. huskeliste (test/evaluering)

Evaluringen bestod af en vurdering af i alt 15 forskellige svarmuligheder - både mulige og umulige svar. I mit tilfælde fandt jeg - viste testen - 3 af 6 mulige korrekte udsagn. 2 af disse 3 var rigtigt placeret i rækkefølgen. Dette fremgik også af nogle farvekoder.

Efter testen fik man det rigtige svar. DSB anbefaler følgende:

 • træk vejret dybt
 • gennemtænk situationen
 • gennemtænk hvad du skal gøre
 • gennemtænk hvad personalet skal gøre
 • gennemtænk hvad passagererne skal gøre
 • gennemtænk hvad du skal sige i højttalerne.

^

konklusion

Alt i alt et meget omfattende program som jeg ikke umiddelbart kan se, kunne erstattes af fx en bog, eller en video, eller et kursus, dertil er antallet af kombinationer og forskellige personale- og passagertyper for omfattende. Mediet udnyttes mao. ganske godt, omend dele heraf (fx grafiske illustrationer og evalueringer) kunne være bedre.

Der er som det fremgår nedenfor tale om en CD-R, som installeres på egen PC. Dermed er der - i hvert tilfælde ikke i umiddelbar forlængelse af programmet - mulighed for brugerne at kommunikere om programmets enkelte elementer, ligesom det naturligvis er umuligt at rette/tilføje eller i øvrigt at ændre i programmet. Der er min fornemmelse, at der er rigtig megen viden at hente i programmet, men det er en viden som - må det antages - også relativt hurtigt forældes: Set i lyset af den seneste ulykke i oktober 2002 i Storebæltstunnelen, kunne man formode at sikkerhedssystemerne må revideres.

Som det er sædvanen - med de kommercielle e-læringsprogrammer jeg hidtil har set - ligger svagheden primært i evalueringen/testdelene. Tilgangen er instruktivistisk; det handler om at kommunikere så megen information som muligt. Brugerne skal blot tilegne sig de informationer der gives, og for så vidt blot acceptere hvad der er den såkaldt rigtige adfærd.

^

kommentarer

Allerførst vil jeg gerne sige, at jeg synes det er en fremragende ide at anmelde e-learning-programmer (som vi jo kalder dem nu om dage). Det tror jeg er én vej frem mod at få nogle bedre programmer.

I det store hele synes jeg det er en fair anmeldelse, som jeg har læst med stor fornøjelse. Jeg har blot 3-4 generelle kommentarer, som jeg tror måske kan forklare, hvorfor programmet ser ud, som det gør.

Hvordan bruges programmet?

Programmet er udviklet til grund- og efteruddannelsen af tog- og lokomotivførere. Ingen får programmet til efteruddannelse med mindre de har været igennem programmet på grunduddannelsen (af gennenmkørelse af tunnelerne).

På grunduddannelsen samles et hold (20-30 personer), som sidder i grupper. Hver mand har sin computer, og en lærer introducerer emnerne, beder kursisterne gennemgå en ”pind” i programmet, hvorefter der er diskussion i grupper / plenumdiskussioner.

Denne arbejdsform er vigtig, fordi kurset rummer emner, der er dybt holdningsorienteret, og hvor vi ikke blot kan sige: ja, du har ret; nej, det er forkert. Især under menneskehåndtering (som vi desværre ikke kunne finde et bedre ord til), skal der udveksles erfaringer kursisterne imellem. Her er programmet mål at sikre, at diskussionen rejser: at sætte emner under debat, så at sige.

Hvorfor så ikke bare holde et almindeligt kursus, kunne du spørge,

Fordi vi med dette program får visualiseret en række problemstillinger, som eller er svære at forholde sig til, ved blot at tale om det. Samme mål kunne nok nås via et rollespil, men det ville tage betydeligt længere tid.

Dertil kommer, at kursisterne får programmet med hjem, så de efterfølgende repetere og genkalde sig pointerne i kurset.

Opdelingen af programmet

Programmet er opdelt i Generelt, Storebælt og Øresund, som du skriver. Denne opdeling er valgt, fordi nogle lokomotiv- og togførere udelukkende kører på Storebælt, andre udelukkende på Øresund – og de fleste begge steder. Så de, der kører på Storebælt, bruger derfor Generelt samt Storebælt, men de bruger ikke emnerne i rækkefølge. De går på tværs:

 • først generelt teknik, så teknik i Storebælt
 • først generelt om menneskehåndtering, så menneskehåndtering på Storebælt
 • osv.

Det betyder, at de generelle pointer efterfølgende konkretiseres i de tunnelspecifikke emner.

Hvis du kun har set Generelt, så mangler du scenarierne, som ligger i de tunnelspecifikke afsnit, og som er de afsnit, vi har vægtet højest, hvilket bringer mig til…..

Prioritering

Modellen bag programmet ser således ud:

Som udgangspunkt skal man huske, at vi uddanner tog- og lokoførere, som er uddannet til deres job i forvejen.

Det nye er udelukkende, at de skal kunne føre toget gennem tunneler.

Modellen siger, at for at opnå det mål, skal kursisterne kende teknikken bag tunnelen. De skal kende afstanden mellem dørene til det andet rør. Ikke fordi det er vigtigt i sig selv, men fordi de skal have en klar fornemmelse af , hvor lagt tid det vil tage, at føre en gruppe af passagerer fra det ene rør til det andet.

Desuden skal kursisterne kunne

 • kontrollere deres egen evt,. angst
 • kontrollere enkelte passagerers angst
 • kontrollere en gruppe, der skal føres væk fra toget

Vi kalder det menneskehåndtering, og det er forholdsvis ny viden for målgruppen.

Med disse færdigheder, har kursisterne grundlag for at forstå og bruge de procedurer, som DSB har fastlagt for gennemkørelse af tunnelerne.

Når procedurerne ligger fast, er kursisterne klar til at køre på egen hånd, og det gør de i scenarierne, hvor vi gennemspiller situationer, hvor kursisterne selv skal agere – og gør de det forkert, får det konsekvenser.

Det er learning by doing efter mine begreber.

Ingen virksomheder har jo ubegrænset midler. Derfor må man prioritere, og i dette program valgte vi at prioritere menneskehåndtering og scenarierne højt. Teknik blev derimod prioriteret lavt: emnet er velkendt af målgruppen, ikke svært at forstå osv. så her finder du den laveste interaktivitet. I scenarierne finder du derimod den højeste interaktivitet.

Test

Fordi vi tror på learning by doing, så opfordrer vi gerne kursister til at gøre tingene forkert, så de kan se konsekvenserne af at gøre ting forkert. Men det skal naturligvis vide, at ”nu prøver jeg at gøre det forkert”.

Derfor er det vigtigt at skelne mellem læringsforløb og test af kompetencer. Vi foretrækker at lave en klar adskillelse, så alle er klar over: nu tester vi og ser, hvad du kan!.

Derfor er der et separat testprogram til tunnel. Jeg mener faktisk det bliver installeret sammen med resten af programmet. Her måler vi effekten af læringsprocessen i al fald på videns- og færdighedsmæssige områder. Holdninger er som bekendt vanskelig at måle.

Med venlig hilsen

Courseware

Søren Kastholm

^
index
Last update: 09.JAN.2003

More reviews?

Har du kendskab til relevante bogudgivelser, e-læringsapplikationer og lignende, er du velkommen til at foreslå materiale.

Det er også muligt at få din anmeldelse publiceret på linqx|dk.

>>> Jeg foreslår...

Hvorfor anmeldelser?

Målet med denne sektion er først og fremmest at skabe et levende arkiv med anmeldelser af forskellige elæringsapplikationer, som er af relevans for udviklingen på e-læringsmarkedet.

Meningen er at

- skabe et websted for anmeldelser af e-læringsapplikationer og bøger;
- forholde relevante aktører fordele og ulemper ved eksisterende e-læringsapplikationer;
- dokumentere udviklingen indenfor feltet.

Redaktionelt satses der på, at interesserede udviklere vil sende kopier eller demoer af nuværende eller kommende applikationer.

review