Netmediarium

> e > review > netmediarium [VER: 6SPE07]

Af Jesper Hundebøl — Ekstra Bladet har, i samarbejde med DPU, udviklet et nyt, spændende, online undervisningsmateriale, der integrerer it og aviser i undervisningen. Materialet lanceres så snart de sidste tekniske problemer er løst - som intet mindre end en verdenspremiere. Ved at udnytte internettet tilbyder den frække avis et efter egne ord ”banebrydende og unikt undervisningsmateriale, der er enkelt at anvende og samtidig er med til at skabe nye muligheder i undervisningen”.

Tag godt imod initiativet, når det først lander. Herfra ønskes EB og DPU held og lykke med projektet :)

screen dumb: Ekstra Bladet Skole

Kort sagt består Ekstra Bladet Skole af to dele, nemlig "Redaktionen" og "Forsiden". Forsiden er et dilemmaspil, der belyser, hvordan man vælger den bedste forsideartikel og det bedste billede. Her skal eleverne tage stilling til forskellige etiske dilemmaer man kan støde på, når man laver en avis (som Ekstra Bladet ;-))

I Redaktionen udarbejder eleverne deres egen avis fra valg af profil over research og skrivning til layout, samt fx målgruppe- og markedsanalyser. I alle faser giver de interaktive assistenter vejledning og hjælper fx med at forberede et interview.

Denne anmeldelse vedrører udelukkende "Redaktionen".

Redaktionen

Ifølge Ekstra Bladet selv, har klassen med Netmediarium ”mulighed for at arbejde med avis- og artikelskrivning, når det passer ind i den enkelte klasses skema. Man kan vælge at bruge fra 2 timer på en enkelt artikel over f.eks. en emneuge til et længere forløb på et par måneder. Eleverne bringes fra det første redaktionsmøde over presset op mod deadline til at sidde med den ægte, trykte avis.”

screen dumb: Ekstra Bladet Skole

Det er tanken, at eleverne laver opsøgende journalistik, hvor de inddrager og vurderer egne billeder. De skal vælge mellem artikler og med andre ord beslutte, hvad der skal med i den endelige udgave af avisen: ”Ved hjælp af computeren og internettets organiserende egenskaber, skaber redaktionen således rammerne om et undervisningsforløb, hvor eleverne lærer gennem interaktion med materialet.”

Redaktionen er med andre ord en undervisningsplatform, og ikke et spil. Platformen er struktureret omkring en række relevante områder, som man nødvendigvis må gennemgå, for at lave en artikel. Områderne dækker: "Intro, Avisens Profil, Planlægning, Research, Foto, Fokus, Skriv, Lay-out, Deadline"

Interaktive assistenter

En af de betydelige nyskabelser i Ekstra Bladet Skole er de interaktive assistenter. De hjælper brugeren med fx at fastlægge avisens profil (den skal ikke nødvendigvis ligne Ekstra Bladet). Assistenten fordrer, at eleverne overvejer profil, målgruppe, orientering (lokal, national, international), avistype, etc.

Andre assistenter hjælper med at skriv en artikel, at argumentere, ligesom man kan få hjælp til at opfinde et navn og et logo til avisen.

screen dumb: Ekstra Bladet Skole

På en og samme gang ledes eleverne igennem faglige overvejelser, hvad vil de gerne vide, hvilken type af viden søger de, hvordan håndterer de åbne/lukkede spørgsmål, etc. Hvad er det vigtigste, og det næst vigtigste spørgsmål, etc... Agenterne er 'intelligente', idet de inddrager tidligere svarene på tidligere stillede spørgsmål. Eleverne får gennemarbejdet hele deres interview, inden de går ud i marken, og systemet genererer en interviewguide, de kan tage med!

Tanken er, at man bruger computerens styrke som fx strukturerende værktøj. Eleverne gør tænkearbejdet, læreren laver vejledningsarbejdet, og de interaktive agenter hjælper med at forberede og gennemføre fx et interview, noget de ellers ikke har forudsætninger for.

Det er i den forbindelse en væsentlig læringspointe, at de faglige arbejdsgange beskrives og at man for så vidt lærer, når man har brug for det - altså fx ifm et interview.

Andre værktøjer

I Redaktionen finder man en række værktøjer, en fase inddelt statusbar, en artikelbase, og et responssystem, et mind-mapping værktøj og en facilitet, der hjælper til at koble (valg) af billeder og dertil knyttede artikler. Endvidere er det fx en skabelon til (objektorienteret) opsætning af avissider. Der er også adgang til en "Fasefilm" (som desværre ikke virkede ifm demo).

screen dumb: Ekstra Bladet Skole

Værktøjerne skal hjælpe læreren, for hvem projektarbejdet af denne karakter erfaringsmæssigt er svært at håndtere, fagligt såvel som indholdsmæssigt. Således kan systemet i princippet håndtere hele arbejdet - fra start til slut. Hvem er modtagerne, formål, etc.

Statusbaren viser i faser, hvor langt man er nået. Det betyder, at læreren kan se elevernes tidsplan, og om de fx har styr på deres research, men måske er bagud med andre faktorer (ift. deres deadline). Læreren fritages delvis for processtyring, såfremt eleverne faktisk, med bistand fra systemet, kan håndtere projektledelse. Pointen er her, at læreren får frigjort ressourcer til at bidrage med det faglige niveau, idet systemet monitorerer processen.

screen dumb: Ekstra Bladet Skole

Pointer

Samlet set er der flere interessante aspekter ved Ekstra Bladet Skole:

  • Man arbejder som man gør i virkeligheden (simuleret praksis), fx placeres billeder i en databasen, hvorfra man senere vælger det bedste billede til artiklen…
  • Artikler sendes til respons idet der foretages en gensidig elev/lærer feed-back (også her inddrages den digital assistent)
  • Skriveprocessen kan - for så vidt man har noget på hjerte - blive interessant også for de ikke skrift-orienterede
  • Der trykkes til sidst en konkret avis, altså et håndgribeligt produkt til portfolioen, på 4-8 sider! Dermed gøres arbejdet mere autentisk, hvilket ses som en motivationsfaktor.

IT-mediet anvendes - der er ikke bare fx læs på skærmen. Struktureringsværktøjerne kunne ikke være lavet uden brug af IT, og de interaktive agenter, som fx kombinerer tidligere input, opfordrer til handling på baggrund heraf, er tilnærmelsesvis 'intelligente'. Systemet genererer automatisk en avis - der så kan sendes til tryk!

screen dumb: Ekstra Bladet Skole

Ubesvarede spørgsmål er hvordan koblingen er til andre (on/off line) ressourcer, endsige til virkeligheden (hvilke temaer egner sig). Om læreren forstår og udfylder sin nye rolle - og om agenterne også i praksis gør arbejdet, mao. virker den intenderede hensigt. Og hvad med fagligheden (eller rettere, fag-faglighed i dansk, kommunikation - er der tid til at følge op herpå).

Fakta

Netmediariet er udviklet i samarbejde med Vertic Portals, UNI-C (kræver UNI-C log-in) og DPU. Journalister har beskrevet faser, arbejdsrutiner mm, og programmører har udviklet virtuelle assistenter, etc. Adjunkt Jeppe Bundsgaard fra DPU har bidraget med konceptudviklingen. JP/Politikens Fond har skudt 250.000 kroner i netmediariet, mens Ekstra Bladet har betalt resten.

Baggrund:

Introduktionsvideo :-)
Om Ekstra Bladet Skole

More reviews?

Har du kendskab til relevante bogudgivelser, e-læringsapplikationer og lignende, er du velkommen til at foreslå materiale.

Det er også muligt at få din anmeldelse publiceret på linqx|dk.

>>> Jeg foreslår...

Hvorfor anmeldelser?

Målet med denne sektion er først og fremmest at skabe et levende arkiv med anmeldelser af forskellige elæringsapplikationer, som er af relevans for udviklingen på e-læringsmarkedet.

Meningen er at

- skabe et websted for anmeldelser af e-læringsapplikationer og bøger;
- forholde relevante aktører fordele og ulemper ved eksisterende e-læringsapplikationer;
- dokumentere udviklingen indenfor feltet.

Redaktionelt satses der på, at interesserede udviklere vil sende kopier eller demoer af nuværende eller kommende applikationer.

review