You need a java-enabled browser............ You need a java-enabled browser............ You need a java-enabled browser............ You need a java-enabled browser............

50+ exposures/day
< <<< place YOUR message here <<< <
>>> further details

about
linqx|dk
frederiksvej 14
copenhagen f

info@linqx.dk
+45 3616 4400

educational

home > actors > educational

This page gives a limited view of the numerous agencies actually offering online learning. The sites selected are those referred to from other parts of linqx.dk :-)

Last update: 22.10.3

index:

@ventures
Center for Fjernundervisning
Center for Market Economist (cbs.dk)
CFJE
enis.dk
e-wood.dk
Forsikringshøjskolen
KUBUS net
nettskolen.dk
Universiteternes efter- og videreuddannelse, UNEV

Universiteternes efter- og videreuddannelse, UNEV

Universiteternes efter- og videreuddannelse, UNEV, blev officielt åbnet den 3. november 2003. UNEV er de danske universiteters fælles internet-portal om viden og kompetenceudvikling.

"I UNEV.dk kan man søge blandt de tolv danske universiteters samlede tilbud om efter- og videreuddannelse. Der er korte kurser og længere uddannelsesforløb, der er forelæsninger og projektforløb, der er kurser hvor man mødes og der er fjernundervisning."

Portalen har også et udviklingsforum, et "[m]ødested for uddannelsesudviklere, undervisere, administratorer, IT folk, bibliotekarer og andre med interesse for netstøttet, netbaseret undervisning og læring". Det første tema, der tages op er "undervisningsformer på nettet" :)

Visionen er i.a. at "fremme kvaliteten af netbaserede og netstøttede undervisnings- og læringsformer ved de danske universiteter" og "støtte samarbejdet om udvikling og drift af netbaserede og netstøttede kompetenceudviklingstilbud på danske universiteter og i den danske uddannelsesverden generelt".

URL: www.unev.dk

^

Center of Market Economics

"Center of Market Economics blev oprettet i 1998 som et uafhængigt forsknings- og udviklingscenter ved Handelshøjskolen i København. Centeret blev bemandet med forskere fra Institut for Afsætningsøkonomi, der havde interesse for informationsteknologi, business-to-business markedsføring, videnskabsteori og industriøkonomi." Dette var - efter sigende - nødvendigt, for at udvikle et af Danmarks bedste virtuelle studier, nemlig "HD i Afsætningsøkonomi og udenrigshandel (virtuel)".

CME er som skrevet en del af HHK, men for at opnå de bedste resultater med elæring, har det været nødvendigt at opbygge egne strukturer, dog i samarbejde med Institut for International Økonomi & Virksomhedsledelse og Instititut for Datalingvistik. "Udflytningen var afgørende for at vi kunne skabe noget andet - brud med det eksisterende er efter min mening DEN HELT AFGØRENDE kritiske succesfaktor ved skabelsen af avanceret e-learning."

CME har med andre ord skabt en "ny" uddannelse, hvor samtlige materialer (de anvender dog stadigvæk lærebøger - og kompendier) udveksles via på nettet i form af tekst, tal, billeder og diagrammer. Undervisningen er overvejende case- og dialogbaseret, og det er op til de studerende selv at problemidentificere, foretage metodevalg, og fremsætte løsningsforslag. Halvdelen af arbejdet foregår i grupper, resten i dialog med lærere og medstuderende:

"50% er individuel læring i samvær med andre dvs. alle arbejder på individuelle opgaver i dialog med lærere og medstuderende eller alle arbejder i een stor åben gruppe."

Det første hold på 13 personer dimitterede i sommeren 2001. I det følgende skoleår er holdstørrelsen noget større. De fleste, hvis ikke alle, studerende befinder sig udenfor landets grænser, og mødes så i det virtuelle rum. *)

Undervisningssystemet "kan understøtte ALLE former for kommunikation, men vi bruger normalt ikke video, og aldrig chat eller lignende, men noget helt tredie. I enkelte få tilfælde har de studerende kunnet downloade korte videoklip, der instruerede dem i bestemte statistiske eller programmeringsmæssige ting. Men 99,9 % af undervisningen har ingenting med video at gøre og 100% af undervisningen har ingenting med chat at gøre. Det meste af kommunikationen er tekst, tal, billeder og diagrammer. Kommunikationen er superinteraktiv, superfleksibel, superproblemorienteret og asynkron."

Juni 2003: HD-AU har fået en ny studieside, der fortæller om studiets indhold. Efter sigende står også den gamle centerside for en opdatering af samme slags.

*) I modsætning til hvad jeg skriver ovenfor oplyser CME, at de har 400 studerende (85% blended learning og 15 % rent virtuelt) OG at det har været sådan i årevis :o)

URL: http://www.cme.cbs.dk (centerside)
URL2: http://www.hd-au.cbs.dk (studieside)

^

nettskolen.dk

Nettskolen er en norsk-dansk hjemmeside om erfaringer og visioner med e-læring. Det primære indhold på nettskolen.dk er baseret på bogen "Nettbaseret utdanning", en bog som efter sigende er "af speciel interesse for personer som udbyder eller overvejer at studere eller undervise via nettet." Bogen der udkom i 2002 er redigeret på dansk, og indeholder derfor en oversigt over typer af netbaserede uddannelser i Danmark, ligesom der findes et antal danske cases. Bogen er skrevet af Morten Flate Paulsen, direktør og udviklingsleder for NKI fjernundervisning i Norge. Bogen er inddelt i "hovedtemaer", femte og sidste tema er om globaliseringen og udfordringerne frem mod 2010: "fra f-læring via e-læring til m-læring". Er visionen læring via UMTS eller GPRS-netværkene?

Bogen opstiller tolv årsager til succes med e-læring, ligesom Paulsen afsøger mulighederne for at udvikle nye, mere effektive måder at lære på. I den sammenhæng introduceres læseren for hele syv pædagogiske muligheder for nytænkning, når undervisningen bliver netstøttet/-baseret.

Udover anmeldelsen af Paulsens egen bog, er der en række interessante links til online artikler om e-læring og netbaseret uddannelse (herunder e-bogen fra CTU: "E-læring - en designhåndbog" (JAN06: link removed), ligesom der er links til danske, norske og svenske websteder om e-læring.

Baggrund: Trods "norsk dobbelt-t" har nettskolen en ".dk" ekstension. Siten er en underafdeling af www.nettskolen.com, norges "ledende netskole". Både nettskolen.dk og nettskolen.com hører under NKI gruppen, norges største private undervisningsinstitution.

Oktober 2002: 30-års jubileum for Forsknings og utviklingsavdelingen:

Netskolen skriver i årgang 5, nummer 2 af "Nettskoleavisen", at "NKI etablerte sin forsknings- og utviklingsavdeling i september 1972. Siden har NKI vært en av få fjernundervisningsinstitusjoner i verden med en egen avdeling for forskning, evaluering og kvalitetssikring av utviklings- og undervisningsaktiviteter. Bakgrunnen for etableringen var at forskning på fjernundervisning i stor grad var oversett av de tradisjonelle universitetsmiljøene. Dessuten hadde NKI en sterk tro på at pedagogisk forskning og systematisk evaluering er den beste forutsetning for kvalitet i fjernundervisning. Avdelingen har i dag 15 ansatte".

Endvidere fremgår det, at NKI Fjernundervisningen den 16. september 2002 lancerede nye web-sider på http://www.nki.no.

URL: http://nettskolen.dk

^

KUBUS Net

KUBUS®Net er et blot et "webbaseret værktøj til håndtering af viden i innovative teams", det er også et koncept:

"KUBUS® som koncept kan kort beskrives som en slags "kunstig" udviklingskultur, hvor der søges at skabe innovationer på baggrund af systematiske indsamlinger af højkompleks viden gennem tværfaglige projektarbejder. Konceptet indebærer blandt andet, at projektteams arbejder uden en egentlig projektleder, idet denne funktion er afløst af to komplementære lederroller - en procesleder og en resultatorienteret leder."

KUBUS®Net anvendes såvel erhvervsmæssigt som uddannelsesmæssigt. Denne version anvendes alene i Danmark i forbindelse med fag på blandt andet Handelshøjskolen i København og Syddansk Universitet.

Som NB må jeg tilføje, at hjemmesiden er ret uinteressant (består kun af en side) - med mindre man da måtte være i besiddelse af et password.

URL: http://www.kubusnet.dk

^

enis.dk

34 danske skoler er i dag en del af et omfattende europæisk skolenetværk. 24 lande er involveret i et ressource-samarbejde på nettet mellem skoler, lærere, klasser og elever. Dette foregår under "mY'EUROPE" initiativet, hvor mere end 600 skoler er med.

Den 20-22 september 2001 afholdtes konference på Bornholm. Jeg vil tro at de fleste af de danske skoler deltog. Også uvm.dk var repræsenteret. Fraværende var: Niels Brock/Copenhagen Business School. Som sædvanlig, må jeg have lov at tilføje...

URL: http://www.enis.dk

^

e-wood.dk

Et site som giver eksempler på hvordan e-læring kan anvendes til uddannelse af ansatte i træ-industrien.

Der er små øvelser, herunder drag & drop, hvor man kan lære lidt om koordinatsystemet, ligesom samme systemet illustreres i en animation.

Sandelig om ikke e-wood er udviklet med støtte fra EU's Socialfond og Undervisningsministeriets tværgående udviklingspulje.

"Træk fremtiden i tøjet og tag fat om: "e-wood" - værktøj til viden..." :-}

URL: http://www.e-wood.dk

^

Forsikringshøjskolen

Forsikringshøjskolen udbyder også elæring - de fortæller det blot ikke, eller rettere, de misbruger ikke begrebet som så mange andre gør ...

Skolen anvender elæring som "blended learning", dvs som et tilbud blandt flere i den samlede undervisningsform. Det foregår online i team: "'Teamuddannelse er et pædagogisk redskab, der bygger på effektivt samarbejde i lærende teams på 3-5 personer. Teamet kommunikerer og planlægger sit arbejde ved hjælp af et Internet-baseret system, og står via systemet i forbindelse med andre teams og med en "facilitator" på Forsikringshøjskolen. Systemet blev sat i drift i december 1999." Det bemærkes, at systemet er lukket for uvedkommende.

"Teamet har fået et debatforum :-> stillet til rådighed under Samarbejde på Internettet. Men derudover kan man samarbejde som man har lyst og mulighed for. Møder og telefonsamtaler vil stadig være en væsentlig del af den kommunikation i teamet, der gør at man effektivt udveksler viden og erfaring."

URL: www.fh.dk

^

Center for fjernundervisning

Denne service fra Randers Handelsskole er i udpræget grad en kommerciel service - ikke mindst er der mulighed for online rekvirering af og betaling for elæringskurser. DFU tilbyder både giro og Dankort transaktioner, her er virkelig tale om "IV", indtægtsdækket virksomhed. Det ville være interessant at vide om CFU også giver overskud, eller det er hg-eleverne som må bøde for aktiviteterne i CFU - fx i form af manglende vikardækning? Det fremføres på hjemmesiden, at Center for FjernUndervisning, som blev etableret allerede i 1997 "er blandt de største udbydere af fjernundervisning i Danmark"... Gad vide hvor stor størst er? (se ovenfor).

Hvis man ikke i forvejen vidste det, så kan man ved at se på denne side forstå, at de fleste elæringsbaserede kurser udbudt på danske (og udenlandske) uddannelsesinstitutioner er delvist brugerfinansierede. Privatisering af bagvejen eller ?

URL: www.cfu.dk

^

@ventures

"@ventures" er et netværk for teknologistøttet fjernundervisning fra handelsskolerne. @ventures ejes af Aalborg Handelsskole, Lyngby Uddannelsescenter, TietgenSkolen i Odense, Sønderborg Handelsskole og Århus Købmandsskole." Generelt fornemmer jeg, at handelsskolerne er reletivt langt fremme (sammenlignet med fx almene gymnasier), når det kommer til fjernundervisning. Jeg har ikke medtaget samtlige handelsskoler her, men vil blot sige, at flere skoler end de her listede udbyder fjernundervisning.

Denne site er imidlertid mere end en salgsbulletin, idet der er mange gode referencer, fx til en lang række elæringsressourcer.

Screenshot: 220801

URL: www.ventures.dk ^
index

 

 

 

 

Not on this list?

Hjælp med til at udvikle og vedligeholde denne liste over danske aktører indenfor IKT og læring..

>>> Submit link :)           SECTION ICON - WWW - (R)(C) linqx|dk

"Triple V" (C)(R) linqx|dk 2000

English brief

Non-native speakers are invited to browse the triple-w section. It identifies up to 80 per cent of Danish actors within ICT and learning.

To ease navigation, entries have been grouped in three broad clusters. The focus is on

- Regional networks for those interested in elearning (networks)
- Commercial e-learning solution and service providers in Denmark (providers)
- Scandinavian and Interational governmental organisations and institutions working to promote e-learning (public players)

Existing entries are reviewed to reflect developments and issues of interest. New observations are added as they are identified. Any link submitted will be considered. Thank you.

Baggrund

På denne sektion (triple-w) finder du dokumentation for den turbulente udvikling, som de senere år har præget en hel branche. Sektionen er på en og samme tid en linksamling og meget mere end det: En intelligent vejviser med direkte links til omkring 80 procent af alle aktører, som på den ene eller anden måde gør sig gældende i markedet for IKT og læring i Danmark.

Referencelisten er opdelt i blot tre centrale klynger:

- Netværk; steder hvor kunder, brugere og udviklere mødes og deler viden (networks)
- kommercielle sites, overvejende danske udbydere af e-læringsløsninger og teknologi (providers)
- skandinaviske og internationale offentlige aktører med fokus på netbaseret og netunderstøttet uddannelser (public playsers)

Dette er et arkiv, over dem som var, og dem som blev :-o


go to feature index page
Fra havnen © linqx|dk