Continuum


Category search for skole gave 27 hit(s).

Skandale-testene

[2010-03-05 12:49:26  |  jesper]
Sådan omtales ingeniørfirmaet COWI’s nationale it-test i Ingeniøren (ing.dk). Og en skandale er det, at tre års udviklingsarbejde og en investering på mere end 100 millioner kroner (som i en folkeskolesammenhæng er mange penge), fortsat ikke kører. Hos COWI siger direktøren: ”Vi er kede af det”.

Og der er sandelig nok at være ked af. Der er meget at sige og meget er allerede blevet sagt og skrevet, men der er vist ikke sagt og skrevet så meget om simuleringerne – andet end at de gik fint. Så hvad siger det om simuleringer?

Elever testes, og ingeniørvirksomheder, skolestyrelser og it-systemer testes – elever klarer i første omgang frisag, svartiderne er for lange, og it systemet og dets aktører, dets netværk, dumper. Men de virtuelle simuleringer gik fint. Kan vi så regne med en simulering – åbenbart ikke. Skal vi tro på en simulering, en fingeret virkelighed, en hyperreal tilstand. Er simuleringen af de dødssyge it-test et billede på et radikalt virkelighedstab af 3. orden, på ”en stoisk sindstilstand af ligegyldighed … kalkulerede effekter og forstærkede hastigheder” – ja. Og er it testene, overhovedet, et udtryk for at tegnsystemerne har okkuperet og erstattet det vi normalt forstår ved mening, er de rene simulakrer, mere eller mindre tilfældige svar på løsrevne, delvist tilfældige spørgsmål. Hvad er it-testene andet end reproduktion, blændværk, gøglebilleder.

Er skolen ikke kunstig nok, altid allerede. Hvad kunne 100 millioner investeret i nye sløjdlokaler, mere tid i idræt, fx gøre?

Inspiration, citater:

Carsten Thau, 2007. Jean Baudrillard: Arkitekturen i tegnenes skov. Filosofi og arkitektur i det 20. århundrede. Carsten Thau (red.). Kunstakademiets Arkitektskole, Århus: 251-305.

Cowi har fået sin egen IC4-sag: Skandale-testene

Klimaet

[2009-06-08 16:00:29  |  jesper]
Ultimo maj 2009 lanceredes et nyt, virtuelt univers på hjemmesiden klimakampen.dk. Målgruppen er unge i alderen 16 til 19 år, som her kan "lære om aktuelle klimaforhold og sammen med andre unge drøfte klimaproblematikker, udvikle eksempelvis CO2-besparende opfindelser og få feedback på deres løsninger på reelle klimaproblemer fra eksperter i uddannelsesinstitutioner og virksomheder" (det sidste gad jeg godt se eksempler på).

Tilsyneladende er der forud for lanceringen 'indkommet' en række ideer, således har "SFJ" i "Tænketanken" foreslået at sætte dynamolygter på kondicykler, en ukendt afsender har foreslået generatorer indbygget i cyklerne, medens ULRIKKEROSEN - der, viser det sig, er ansat i MOCH - har stjålet en håbløs ide fra InnovationLab, nemlig at opsamle energi fra et dansegulv. De her nævnte "ideer" er alle postet to gange; siden lanceringen er der ingen nye ideer...

Under udfordringer finder man et forslag om at opsamle "energi fra pizzaria". Baggrunden for forslaget lyder: "Det er irriterende at komme ind i et pizzaria, og der er sindsygt varmt. Dette er 100% sikkert, hver eneste gang, hver eneste pizzaria."

Et gennemgående træk på klimakampen.dk er - målgruppen taget i betragtning - de meget betydelige mængder tekst. Muligvis er det et led i klimakampen - tekst kræver som bekendt mindre båndbredde. Når siderne leveres hurtigere, sparer man strøm og dermed Co2. ja, det var da i det mindste en tanke...

Dette til trods finder videnskabsminister Helge Sander, at "[e]t e-læringsunivers som klimakampen.dk er et godt eksempel på, hvordan it kan understøtte de unges inddragelse i klimadebatten ved at bygge bro mellem de unge, virksomhederne og forskerne og samtidig stimulere til innovative ideer, der kan vise sig at gøre en konkret forskel i klimakampen". Tydeligvis ved han ikke, hvad han udtaler sig om - vi mangler da fuldkomment endnu at se de gode eksempler udfoldet, endsige sådanne omsat til konkrete forskelle!

Klimakampen.dk er udviklet af MOCH ved hjælp af Videnskabsministeriets støttepulje til udvikling af e-læringsuniverser for børn og unge.

Kilde: VTU: E-læring ind i klimakampen
Go: klimakampen.dk :-(

Digitale læringsressourcer

[2009-03-06 10:47:03  |  jesper]
DREAM og det nationale videncenter for læremidler udgav i januar en 74 siders rapport om digitale læringsressourcer (en samlebetegnelse for alle de redskaber, der kan befordre en læreproces – fra skolebogen og atlasset til en fysikopstilling, en film eller en hjemmeside på internettet; der er særligt fokus på tegnbaserede læringsressourcer, dvs. læringsressourcer hvormed man kan lagre, søge, skabe, dele og modificere tekst, tal, ord, lyde, billeder og blandinger af disse).

Rapporten afdækker de digitale teknologier anvendelse folkeskolens ældste klassetrin og i de gymnasiale ungdomsuddannelser, de økonomiske rammer og prioriteringer samt undervisernes valg af læringsressourcer til produktion og præsentation.

Det dokumenteres - endnu engang - at bøger, tavlen og fotokopier er de foretrukne læremidler i de danske skoler, og når digitale læremidler anvendes, udnyttes de mange muligheder kun i begrænset omfang. Trods en investering på o. 750 mill. kr. (bare siden 2000) er der endnu "lang vej til at opfylde de nationale og internationale mål om digitalt kompetente elever".

Hent rapporten (pdf)

Fleksible læreprocesser

[2008-11-20 15:05:52  |  jesper]
I dette efterår har jeg været koordinator på et modul på en af DPU's mange masteruddannelser. Modulet går under betegnelsen fleksibel læring. Efter den mundtlige evaluering at dømme, har forløbet været en succes. Holdet har haft besøg af rigtigt mange interessante forelæsere, alt overvejende rekrutteret fra egne rækker. Som koordinator har jeg skullet planlægge forløbet, facilitere det - så at sige, og være til stede i samtlige 3X20 lektioner. Desuden har jeg selv leveret en forelæsning baeret på mine erfaringer med såkaldte pervasive læringsmiljøer.

Umiddelbart var jeg ikke i tvivl om hvad vi mente med fleksibel læring, men begrebet blev dog foldet gevaldigt meget ud - dermed blev det også mere uklart, hvad vi egentlig skal mene om det; kan man overhovedet tale om fleksibel læring. Var det ikke snarere fx fleksibel uddannelse, eller et spørgsmål om tilrettelæggelse af fleksible læreprocesser. Jeg er mest til det sidste.

Et grundlæggende forhold, som jeg i løbet af dette semester (endelig!) blev opmærksom på var, at vi med fordel kan anskue fleksibilitet i lyset af det ikke-fleksible. Nemlig det skolastiske universitetssystem, som det var intakt fra middelalderen og frem til den franske revolution, hvor andre end borgerskabet fik adgang til ud/dannelse, endda eksempelvis i aftentimerne. En anden ufleksibel undervisningsform er industrialderens provinsskoler med en lærer, et fag, en bestemt bog, en time, et klasselokale, en fælles bekendtgørelse, de samme lektier til alle, og det samme spørgsmål stillet samtidigt til hele klassen...

Andre aspekter af fleksibel læring - udover ikt og den dermed forbundne uafhængighed af tid og sted mmm - var fx evaluering, supervision, coaching, etc.

Alt i alt et meget spændende efterår, som jeg med fordel kunne skrive mere om...

Fakta: Der blev på BlackBoard produceret 24 meddelelser, 2 wiki dokumenter, 13 poster af 5 deltagere, 4 blogindlæg, 1 privat studiegruppe, 15 profiler af studerende og vejledere. Dertil kommer diverse billeder og video, som vi (jeg) producerede undervejs, 8 diverse dokumenter. Alle forelæsninger blev optaget som lydfiler, der efterfølgende, sammen samt forelæsernes slides, er tilgængelige fra holdets virtuelle hjemsted.

Baggrund: Master i professionsudvikling, modul 3 - Fleksible læreprocesser

IKT og pædagogisk praksis

[2008-08-21 15:52:16  |  jesper]
Under aktuelle udgivelser fra Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag finder man bogen med titlen "IT og pædagogisk praksis på danske grundskoler
- resultater af en international undersøgelse". Bogen svarer på følgende spørgsmål:

- Hvordan bruges IKT i undervisningen på danske grundskoler?
- Hvilken betydning har brugen af IKT?
- Hvilke forhold spiller ind på lærernes brug af IKT i undervisningen?

Endelig belyses udviklingstendenserne i den pædagogiske praksis - både med og uden inddragelse af IKT.

Resultaterne viser bl.a., "at de danske skoler er velforsynede med både hardware og software, og at lærerne også bruger IKT i deres undervisning". Bare ikke ret meget, for selv om skolerne har udstyret, mangler lærerne tid - det opleves mao som mere tidskrævende at anvende IKT.

Trods skepsis mht betydningen af IKT både for den pædagogiske praksis og for elevernes resultater, bakker skolelederne bakker op omkring brugen af IKT.

En pudsigt biprodukt af undersøgelsen er, at "der siden 1998 er sket et skift i det dominerende pædagogiske paradigme på skolerne, hvor der i dag i højere grad lægges vægt på traditionelle pædagogiske værdier end på et livslangt læringsparadigme." Sådan svinger det store pendul jo...

Bestil: IKT og pædagogisk praksis på danske grundskoler
Yderligere omtale: IKT i undervisningen: Skolerne har udstyret, men lærerne mangler tid

Virtuelle Galathea

[2008-01-22 09:53:16  |  jesper]
Galathea ekspeditionen sluttede sin færd allerede sidste år, men på internettet findes der selvfølgelig en lang hale af mere eller mindre strukturede informationer (fx ”Satellite Eye” - 12.000 billeder der kan ses via blandt andet Google Earth) om de mange delprojekter, der dybest set udgjorde selve ekspeditionen. Men nu kommer der endu mere. I kraft af Undervisningsministeriets Tips og Lottomidler kan Virtuel Galathea formentlig snart søsættes. Hele 5 millioner kroner ydes der til det nye site, hvis formål det er at distribuere materiale, som skal indgå i pensum for skoleelever fra syvende klasse og opefter.

Konsortiet der skal udvikle det webbaserede undervisningsmateriale er sammensat af miljøer fra Risø DTU, DTU Space, Danmarks Meteorologiske Institut, Niels Bohr Institutet, Danmarks Miljøundersøgelser, firmaerne GRAS, EduGIS og STV nature and science. De 50 forskningsprojekter som deltog i ekspeditionen, samt gymnasie- og folkeskolelærere vil blive inddraget i udviklingen.

Blandt de forventede highlights er videoklip som beskriver livet som forsker på Antarktis, og klip som viser, hvordan naturligt hjemmehørende og importerede planter kæmper om pladsen på Galapagos-øerne.

For at ramme målgruppen, forventer konsortiet at annoncere via bl.a. YouTube. Der er ikke afsat midler til at opdatere materialet, så projektleder Charlotte Hasager efterlyser allerede flere midler. Frisk dame.

virtuelgalathea3.dk

E-læringsuniverser

[2008-01-03 15:26:03  |  jesper]
Ultimo december annoncerede IT- og Telestyrelsen, at man har ydet støtte til udvikling af to nye e-læringsuniverser for børn og unge til brug i fritiden, nemlig i fremmedsprog og naturvidenskabelige fag.

Det ene e-læringsunivers er projektet ”MovieStarPlanet”, der på en innovativ og kreativ måde hjælper børn i 5. og 6. klasse med at lære engelsk. Børn kan i Mo-vieStarPlanet opbygge en virtuel filmstjerne, der kan deltage i film og selv in-struere.

Det andet e-læringsunivers er projektet ”Kom ind i klimakampen”, hvor unge i alderen 14-18 år kan udforske viden og teorier om, hvordan menneskenes aktivi-teter påvirker klimaet, blive klogere på hvad der kan gøres for at mindske påvirk-ningerne og ikke mindst være kreative og innovative på et naturvidenskabeligt grundlag bl.a. med egne opfindelser.

Kilde: IT- og Telestyrelsen støtter udvikling af e-læringsuniverser for børn og unge til brug i fritiden

  (p. 1/4)  >> log in

home
Search:

Continuum
Ydelser
Profil
Sitemap

linqx|dk
jm thielesvej 6
dk 1961 frb c
jesper@linqx.dk
+45 2424 4690

ISSN 1603-5771

ETIKETTER

- multimedie
- skole
- events
- markedsnyt
- indhold
- online
- trends
- LMS
- strategi
- leg
- forskningsnyt
- analyser
- test
- evaluering

Briefs, Arkiv

Log ind
Warning: include(c.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /usr/local/www/linqxdk/www/x/index.php on line 83

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'c.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear:/usr/local/www/serverinfo') in /usr/local/www/linqxdk/www/x/index.php on line 83